Guía para profesionales ante chicas adolescentes que sufren violencia de género

Compartim la guia 'Saber mirar, saber acollir, saber acompanyar', publicada per la Junta de Andalucia i dirigida a professionals que estiguin en contacte amb dones adolescents i que, per tant, puguin trobar-se davant la difícil situació de ajudar-los en cas de patir violència de gènere.

Descarrega't la guia

La Tabla Periódica de las Científicas

Teresa Valdés-Solís a NAUKAS ha elaborat la Taula Periòdica amb científiques. Si cliques sobre el nom, et portarà a una explicació de l'obra de la científica.

Proposta funcions referent de coeducació dels Consells Escolars de centre

Des de fa un quants cursos està establert que els consells escolars dels centres designin una persona -d’entre els seus membres- per impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Tot i que aquests referents ja existeixen, a la majoria de centres educatius no tenen cap funció i fins i tot, la majoria de la comunitat educativa desconeix la seva existència.

Aquí teniu una proposta de funcions per al referent de coeducació dels Consells Escolars.

Principeses

Gràcies a un videoclip de Roba Estesa veiem que el feminisme va avançant, però encara ens queda recorregut per fer. Endavant!


Com educar en el feminisme

"Quan, fa un parell d'anys, una amiga de la infantesa que s'ha convertit en una dona brillant, amable i forta em va preguntar com havia de criar la seva filla perquè fos feminista, el primer que vaig pensar va ser que no ho sabia."

Infografia 1 (per a un centre educatiu feminista)


Guia bàsica per a una aula feminista

1. Orientacions per al professorat 


 • Aprendre els noms de tots i totes a principis de curs i fer-los servir 
 • Autoreflexió crítica del tracte amb l’alumnat per part del professorat (la transmissió d’estereotips, prejudicis, discriminacions, llenguatge, etc.) 
 • Utilitzar estratègies alternatives al crit per demanar silenci a l’aula 
 • En situacions de conflicte, compartir les nostres emocions, descriure la situació, sense responsabilitzar l’alumnat Tractar l’alumnat amb respecte, com a iguals, sense infantilitzar ni menysprear 
 • No projectar expectatives negatives (ni positives) 
 • En situacions de conflicte, no assenyalar públicament l’alumnat implicat; gestionar-ho en privat 
 • Utilitzar un llenguatge inclusiu i fomentar un llenguatge inclusiu amb l’alumnat 
 • Crear espais de suport mutu i reflexió crítica entre professorat 


Autoavaluació de la tasca docent amb perspectiva de gènere: 


 • Utilitzo un llenguatge inclusiu? 
 • Tinc les mateixes expectatives per als nois i per a les noies? 
 • Busco estratègies alternatives a respostes agressives? 
 • Per exemple, cridar per demanar silenci 
 • Dedico temps i espais a reflexionar sobre les meves actituds en situacions de conflicte a l’aula? 
 •  Has reconegut alguna vegada errors davant l’alumnat? 
 • Tens amb l’alumnat actituds que no tindries amb altres adults? 


2. Espais 


 • Buscar distribucions a l’aula que afavoreixen la cooperació
 • Assegurar que els materials, decoracions, etc. utilitzen un llenguatge inclusiu, no reprodueixen estereotips de gènere, donen visibilitat a dones i homes, etc. 
 • Intentar utilitzar espais alternatius a l’aula 
 • Responsabilitzar l’alumnat del manteniment dels espais utilitzats 

Autoavaluació de la tasca docent amb perspectiva de gènere: 


Si al meu centre hi ha tarimes, intento evitar-les?
Faig un ús de l’espai que tingui en compte les necessitats de tothom i fomenti relacions igualitàries i de respecte?3. Participació  • No utilitzar imperatius sempre que sigui possible 
 • Intentar generar vincles amb l’alumnat amb dificultats per intervenir en públic de manera més privada Donar feedback més descriptiu, menys qualificatiu 
 • Auditar la participació de nois i noies per prendre consciència de les possibles diferències 
 • Fomentar estratègies d’escolta activa i participació reflexiva 


Autoavaluació de la tasca docent amb perspectiva de gènere: 


 • Detecto diferències en la participació de nois i noies a la meva aula? 
 • En cas afirmatiu, intentes tens alguna estretègia per intentar revertir-les? 


4. Socialització violenta, actituds masclistes 


 • Deixar clar que no es toleraran actituds masclistes, sexistes, homòfobes i discriminatòries en general 
 • En situacions de conflicte o si es detecten qüestions que caldria treballar, dedicar-hi un temps de reflexió i de treball, partint de les experiències de l’alumnat 
 • Perdre la por a “perdre temps” per dedicar-lo a aquestes qüestions, aprofitant les parts del currículum que ho permeten 
 • Treballar les gestió de les emocions i l’assertivitat 
 • Considerar la possibilitat d’establir mediadors amb perspectiva de gènereNormativa • Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu
 • Projecte de convivència i èxit educatiu


 • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
 • LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
 • LLEI 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
 • LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
 • LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC)
 • LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
 • LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia


 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals
 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals
 • Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu
 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació
 • Protocol per a l’abordament dels matrimonis forçats a la demarcació de Girona
 • Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina
 • Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista
 • Protocol per a l'atenció i acompanyament de l'alumnat transgènere als centres educatius


 • (Última actualització: agost 2018)